Obchodní podmínky

obchodní společnosti SALES FORCE s.r.o. se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, IČ: 24166014 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 184787 pro prodej zboží/služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sales-force.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") obchodní společnosti SALES FORCE s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, IČ: 24166014, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 184787 (dále jen "prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou nebo fyzickou osobou podnikající či právnickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.sales-force.cz (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní obchodu").
                                                                                                                                                      

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. Smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká na základě písmené objednávky kupujícího nebo na základě telefonické objednávky u dodavatele. Za písemnou formu se považuje elektronická pošta i elektronický formulář prodávajícího (dále jen objednávka) dostupný prostřednictvím webových stránek www.sales-force.cz

2.2 Nabídka je umístěná ve webovém rozhraní obchodu, je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu.

2.3 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "odeslat". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen "elektronická adresa kupujícího").

2.4 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (u vzdělávacích kurzů až její akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Prodávající do tří pracovních dnů ode dne obdržení objednávky písemně potvrdí kupujícímu její přijetí i akceptaci. Pokud tak neučiní, není objednávka přijata. Za potvrzení objednávky se považuje (vyjma vzdělávácích kurzů) i odeslání potvrzovacího e-mailu na uvedenou adresu objednatele. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

2.6. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

2.7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

3. ÚHRADA KUPNÍ CENY

3.1 Cenu dle uzavřené smlouvy (dále jen "cena") může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

3.1.1. převodem na účet č. 115-7520770297/0100, vedený u společnosti Komerční banka a.s. (dále jen "účet poskytovatele")

3.2. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny služby/zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

3.3. Neuhradí-li kupující prodávajícímu platbu řádně a včas, je povinen zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý, byť započatý, den prodlení. Při opožděné platbě je úhrada nejdříve započítána na úroky z prodlení a zbývající část na dluh samotný (jistinu).

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Kupující - spotřebitel má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí plnění z kupní smlouvy. Kupující nemá právo odstoupit od smlouvy v případě, že plnění z kupní smlouvy proběhlo před uplynutím 14-denní lhůty pro odstoupení od smlouvy, s čímž kupující - spotřebitel souhlasí (§ 1837 písm. a) NOZ). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu elektronické pošty prodávajícího office@salesforce.cz Prodávající vrátí přijatou kupní cenu do 14 pracovních dnů od přijetí odstoupení od smlouvy.

4.2. Kupující - fyzická osoba podnikající či právnická osoba v má právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostředkem komunikace na dálku. Dojde-li odstoupení od kupní smlouvy méně než 14 dnů před před termínem zahájení převzetí plnění z kupní smlouvy, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu smluvní pokutu (storno poplatek) ve výši 50% z kupní ceny. Prodávající vypořádá a vrátí kupní cenu do 14 pracovních dnů od přijetí odstoupení od smlouvy.

5. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

5.1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

5.2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy office@salesforce.cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

5.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

5.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

5.5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

5.6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení GDPR") související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

7. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

7.1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

7.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

8. DORUČOVÁNÍ

8.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

8.2. Prodávajícímu může být doručováno na elektronickou adresu prodávajícího office@salesforce.cz

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

9.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

9.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.1.2019.